จำนวนร้านค้า 7,419
หมวดสินค้า 3,695
จำนวนสินค้า 7,107
จำนวนเข้าชม 202,914,918
จำนวนรายการสั่งซื้อ 15,285
มูลค่าการสั่งซื้อ รวมมูลค่าการสั่งซื้อล่าสุด 5,442,533
ปรับปรุงเมื่อ 20/06/2024
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ฌนันท์ ฉิ้ม
น้องพลอย
เจ้าของเว็บไซต์
kanomlandbeauty

ค่าบริการ ฟรี
พื้นที่10 Mb
สินค้า 30
บทความ 30
เว็บบอร์ด 30
เว็บไซต์ฟรี
ค่าบริการ
500 บาท/ปี
พื้นที่ 20 Mb
สินค้า 50
บทความ 30
เว็บบอร์ด 30
Package Basic
ค่าบริการ
1,500 บาท/ปี
พื้นที่ 50 Mb
สินค้า 100
บทความ ไม่จำกัด
เว็บบอร์ด ไม่จำกัด
Package Standard
ค่าบริการ
2,600 บาท/ปี
พื้นที่ 70 Mb
สินค้า 200
บทความ ไม่จำกัด
เว็บบอร์ด ไม่จำกัด
Package Advanced
ค่าบริการ
3,900 บาท/ปี
ฟรี โดเมน
พื้นที่ 100 Mb
สินค้า ไม่จำกัด
บทความ ไม่จำกัด
เว็บบอร์ด ไม่จำกัด
Package Professional
เที่ยวไทย ใกล้-ไกล ไปกับ Hotel Direct
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th

เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ

เงื่อนไขการสมัครเปิดร้านค้า

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอใช้บริการ shopdd (“ผู้ใช้บริการ”) มีความประสงค์จะใช้บริการพื้นที่บน Website ของ บริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ("บริษัท") ชื่อ “shopdd.in.th” เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ใน Website ดังกล่าว ให้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการไปยังผู้ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ (“ลูกค้า”) โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง โดยผู้ที่ปรากฏชื่อบนร้านค้าและชื่อของเจ้าของบัญชีรับโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน หากข้อมูลที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ทาง บริษัท มีสิทธิในการระงับการให้บริการกับท่านทันที
 • ผู้ใช้บริการตกลงใช้พื้นที่บน Web Site ชื่อ “shopdd.in.th” เพื่อสร้างร้านค้า (Storefront) ตามรูปแบบที่ shopdd.in.th กำหนด ในการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการ โดยข้อมูล รูปภาพที่นำมาลงใน Web Site นั้น จะต้องถูกต้องและเป็นสินค้า และ/หรือบริการที่มีอยู่จริง โดยมีคุณสมบัติ และคุณภาพตรงตาม คำพรรณนาที่ระบุไว้หรือตามตัวอย่างทุกประการ และราคาสินค้า และ/หรือบริการเป็นราคาที่กำหนดเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและ ใกล้เคียงกับราคาขายที่กำหนดโดยร้านค้าอื่นทั่วไป และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รวมทั้งสินค้า และ/หรือบริการนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัท เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบ เว็บไซด์สำเร็จรูป และร้านค้า online บน Website ชื่อ “shopdd.in.th” ของ บริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ในการซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้นและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการบน Web Site แต่อย่างใด
 • ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าในการขายสินค้า และ/หรือให้บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงข้อมูลซึ่งต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ (Web Site)
  • รายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการซึ่งมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือจารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร พร้อมที่อยู่ในการติดต่อกลับของผู้ใช้บริการ
  • จำนวนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการต่อหน่วย ตลอดจนรายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการที่ชัดเจน
 • ในการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการใน Web Site
  • ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในคำขอใช้บริการนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
  • ผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งว่า บริษัท ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการจำหน่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือ บริการของผู้ใช้บริการที่จำหน่ายในร้านค้าของ ผู้ใช้บริการเองแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ดี หากทาง บริษัท ได้รับความเสียหายใดๆ แล้ว รวมทั้งกรณีที่มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการที่จำหน่าย ของผู้ใช้บริการมายังบริษัทผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครบถ้วนทันทีที่บริษัทเรียกร้อง
  • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบรรดาค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการเองแต่เพียงฝ่ายเดียว
  • หากบริษัทตรวจพบว่ามีข้อความและ/หรือรูปภาพใดๆ ที่ปรากฏบน Web Site มีความไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทมีสิทธิลบข้อความและ/หรือรูปภาพนั้นๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
  • ผู้ใช้บริการตกลงว่า การจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความประสงค์ของลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใช้บริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทาง ไปรษณีย์ ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนพร้อมประกันความเสียหายเต็มมูลค่าสินค้าด้วย นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการ จัดเก็บเอกสารยืนยันการส่งสินค้าทุกฉบับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
  • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล รูปภาพของสินค้า และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการที่นำมาลงใน Website ตามข้อ 2. ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอรวมทั้งการแจ้ง ในกรณีที่สินค้า และ/หรือบริการนั้นหมด ยกเลิกการจำหน่าย หรือไม่ได้ให้บริการแล้ว
  • ในกรณีที่บริษัททราบด้วยตนเองหรือ บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือบุคคลใดว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าและ/หรือบริการใดที่ทำ การจำหน่ายหรือให้บริการและ/หรือโฆษณาใน Website Shopdd.in.th มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือฝ่าฝืนกฎหมายอื่นใด หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทำหรืออาจทำให้บริษัทได้รับการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงหรือเเสียหายในทางใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไข และข้อตกลงของการสมัครสมาชิกเว็บไซต์และ การสมัครเปิดร้านค้านี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท นำสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆออกจาก Website shopdd.in.th เป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทันที โดยผู้ใช้บริการ ตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิทั้งในทางแพ่งและ/หรือทางอาญาและจะไม่เรียกค่า เสียหายหรือเงินใดๆจากบริษัททั้งสิ้น แม้จะปรากฏในภายหลังว่าสินค้าและ/หรือบริการนั้นมิใช่สินค้าและ/หรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือเเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขและ ข้อตกลงข้างต้น
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบรรดาบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริษัทและ/หรือเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลการให้บริการ ที่ผู้ใช้บริการได้จัดทำขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่สุด และสามารถยกขึ้นเป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และ/หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ โดยผู้ใช้บริการจะไม่โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้นำส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการเอง ถ้าผู้ใช้บริการไม่สามารถนำส่งสินค้าไปยังลูกค้าของผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือสินค้าเกิดชำรุด สูญหายหรือเสียหายผู้ใช้บริการจะต้องทำความตกลงกับลูกค้าในเรื่องการชดใช้ราคาสินค้า และ/หรือการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยตนเองโดยจะ ไม่ทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบและ/หรือได้รับความเสียหายต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 • หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัท มีสิทธิปฏิเสธการคืนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ล่วงหน้าในการใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ได้ทั้งจำนวน และหากบริษัทได้รับความเสียหายอย่างใดๆ อันเนื่องจากการ ฝ่าฝืนข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจsะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทจนครบถ้วนตามที่เรียกร้อง ทั้งนี้ การยกเลิกการให้บริการข้างต้นไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนจนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของบริษัท ตามกฎหมายหรือตามคำขอฉบับนี้ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผู้ใช้บริการ

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์

 • เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป บริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ("บริษัท") ได้จัดทำเว็บไซต์ “shopdd.in.th” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ในการซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้น การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้
 • สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
  • บริษัทขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การประกาศซื้อ การประกาศขาย การประมูล
  • การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด
  • ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
  • ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Login name และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพัน กับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย
  • ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือ shopdd.in.th ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
  • สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าร่วมทำการประมูลจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
  • บริษัทสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
   • ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 2.2 ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
   • ผู้ใช้บริการไม่รักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
   • ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
 • การจำกัดความรับผิด
  • เนื้อหา แม้บริษัทจะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าว มีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ บริษัทก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
  • ความรับผิดชอบทางสินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าบริษัทเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ในการซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นคู่ค้าหรือมีอำนาจควบคุมการจำหน่ายสินค้าและ/หรือ บริการระหว่างร้านค้าบนเว็บไซต์กับผู้ซื้อแต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องมีส่วนรับผิดต่อการกระทำหรือยกเว้นการกระทำระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือการผิดสัญญาใดๆที่เกิดจากผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า
  • ระบบการให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลา หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ ฒฝีสฬ
  • การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
 • สิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้อ 2.2 และ 2.3 จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัท
 • สิทธิของบริษัท
  • บริษัทมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ software รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
  • เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีบริษัท หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
  • ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้ง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ การกระทำที่ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น
   • ขาย เสนอขายสินค้าที่ได้มาจากการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกม ภาพถ่าย ภาพวาด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใด
   • ขาย เสนอขายสินค้าที่ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น หรือสินค้าที่มีการนำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
   • ขาย เสนอขายสินค้าที่ละเมิดสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของผู้อื่น
   หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงให้ shopdd สามารถการยกเลิกการขายและ/หรือเสนอขายสินค้านั้น และยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ เป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่เห็นสมควรหรือหากผู้ใช้บริการพบเห็นการขายสินค้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้ สามารถแจ้งการกระทำดังกล่าวมาได้ที่ support@shopdd.in.th
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้ การขัดกันแห่งกฎหมาย

เงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแล การป้องกัน และ ความปลอดภัยของการใช้บริการ

 • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูล และรหัสผ่าน สำหรับการแก้ไขข้อมูล ของลูกค้าไว้เป็นความลับ
 • หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือข้อมูลการจดทะเบียน ลูกค้าสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเองได้ผ่านหน้า controal panel ด้วย user และ password ที่ลูกค้าถือครองอยู่
 • กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทจะขอใช้หลักปฏิบัติในการยืนยันความเป็นเจ้าของ ดังนี้
  • การยืนยันความเป็นเจ้าของด้วย e-mail ลูกค้าสามารถใช้ e-mail ที่ระบุว่าเป็นเจ้าของโดเมน หรือ
   โฮสติ้งนั้นๆ ส่ง e-mail แจ้งความประสงค์เข้ามายัง Team Support
  • การยืนยันความเป็นเจ้าของด้วย การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ
  • กรณีที่การยืนยันความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน ทางบริษัทอาจมีการขอหลักฐานอืนประกอบเพิ่มเติม
   เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ เป็นกรณีไป
 • ห้ามผู้ใช้บริการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งในเครือข่ายผู้ให้บริการ และเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกันผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ Password ของตนเองเป็นอย่างดี ไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง และปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพ ไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยจากผู้บุกรุกทางอินเตอร์เน็ต
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบระบบหากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบที่อาจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบของผู้ให้บริการหรือลูกค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Password ให้ทันทีที่ผู้ให้บริการขอตรวจสอบ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า

 • shopdd.in.th มีบริการในส่วนของ free package เพื่อให้ลูกค้าสามารถทดลองเล่นจนพึงพอใจ เมื่อท่านได้ชำระค่าบริการทาง shopdd จะถือว่าลูกค้ามีความเต็มใจและพึงพอใจที่จะใช้บริการของ shopdd.in.th
 • ทางเรายินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันเริ่มใช้งานของลูกค้าในส่วนที่ไม่ใช่ free package โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • หากลูกค้าไม่สามารถใช้งานใน feature ตาม package ที่ทำการชำระค่าบริการเข้ามา
  • หากมีข้อบกพร่องของโปรแกรมอันเป็นสาระสำคัญเมื่อลูกค้าทำการแจ้ง และทางshopdd ไม่ดำเนินการแก้ไขในข้อบกพร่องดังกล่าว
  • หากลูกค้าใช้บริการโดเมนเนมทางบริษัทขอสงวนในการคืนเงินในส่วนนี้ ทั้งนี้ลูกค้ายังคงกรรมสิทธิใน
   โดเมนอย่างสมบูรณ์
 • กรณีที่ข้อมูลลูกค้าได้รับความเสียหายหรือสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ผู้ให้บริการ อาจจะมีการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ผู้ใช้บริการ เป็นรายๆ ไปแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ยอดเงินสูงสุดที่ชดเชยให้ ต้องไม่เกิน ค่าบริการรายปี ที่ผู้ใช้บริการชำระเข้ามา หักด้วย ค่าบริการเดือน ตามจำนวนเดือน ที่ผู้ใช้บริการ ได้ใช้บริการไปแล้ว
 • การคืนเงิน จะคืนให้ภายในรอบบัญชีถัดไปของเดือน หรือไม่เกิน 30 วัน หลังจากแจ้งขอยกเลิกบริการ
 • ทางบริษัทขอสงวนสินธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไขการรับประกันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 
???????????
???????????
เที่ยวไทย ใกล้-ไกล ไปกับ Hotel Direct
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
ติดต่อ โฆษณา ร้านค้า กับ shop dd.in.th
Shopdd.in.th QR Code
Copyright 2009 Shopdd.in.th All rights reserved
Ideal Creation Center Co., Ltd.
IC-MyHost.com | Shopdd.in.th